O autorze
Igor Ostrowski – jeden z inicjatorów IGF Polska, członek Rady ds. IGF przy Sekretarzu Generalnym ONZ, wspólnik Kancelarii Dentons, ekspert rynku mediów, telekomunikacji i nowych technologii, były wiceminister w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i przewodniczący rządowej Rady ds. Cyfryzacji.

Od ponad 20 lat zajmuje się prawem mediów, telekomunikacji i nowych technologii oraz ochroną własności intelektualnej. Doradza wiodącym sieciom telewizyjnym, operatorom kablowym i producentom w prowadzeniu działalności w Polsce i Europie. Specjalizuje się w regulacjach rynku mediów oraz ochronie własności intelektualnej. Brał udział w projektach prywatyzacyjnych i międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć. Łączy doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawnych (w biurach warszawskich i nowojorskich), administracji publicznej, oraz analityka. Inicjator działań obywatelskich, wspierających powszechny dostęp do internetu i otwartych zasobów edukacyjnych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Projekt Polska i fundacji Centrum Cyfrowe. Jest jedynym polskim członkiem Multistakeholder Advisory Group przy Internet Governance Forum – agendzie ONZ zajmującej się kwestiami funkcjonowania, ładu i rozwoju internetu na świecie.

Dialog w cyfryzacji ma sens. Czas na IGF Polska - Forum Rozwoju Cyfrowego

Od paru lat w różnych krajach powstają oddziały Światowego Forum Zarządzania Internetem (ang. Internet Governance Forum a w skrócie: IGF), agendy ONZ, będącej otwartą platformą dialogu dla wszystkich zainteresowanych kształtowaniem przyszłości Internetu. Teraz czas na IGF Polska, która funkcjonować będzie pod nazwą „Forum Cyfrowego Rozwoju” i kontynuować dokonania Rady ds. Cyfryzacji pierwszej kadencji - ułatwiając współpracę administracji, biznesu, świata nauki i organizacji pozarządowych w takich kwestiach, jak: cyfrowa gospodarka oparta na danych, jednolity rynek cyfrowy, innowacyjne technologie, kompetencje cyfrowe, prawa i wolności w Internecie czy bezpieczeństwo. Do współpracy zapraszani są eksperci, którym sprawy te są bliskie.

Dyskusje na temat cyfryzacji, przyszłości Internetu i e- usług prowadzone są na całym świecie od wielu lat. Doświadczenie nas jednak nauczyło, że nadanie im właściwych ram, zwiększa szanse na wdrożenie przynajmniej niektórych z podnoszonych postulatów. Z tego między innymi względu, inicjatywy budowania zorganizowanych platform dialogu dot. problematyki sieci pojawiają się ostatnio, jak grzyby po deszczu, na różnych zakątkach globu. Większość jest zrzeszona w ramach tzw. krajowych i regionalnych inicjatywach (ang: national and regional initiatives) ONZ-towskiego Forum Zarządzania Internetem .


Warto w tym miejscu przypomnieć, że już kilka lat temu inspiracją do powołania Rady ds. Cyfryzacji (gremium w ramach, którego po raz pierwszy w Polsce pięć środowisk zainteresowanych rozwojem Internetu: administracji rządowej i samorządowej, biznesu, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz ekspertów informatycznych, prowadziło – na równej stopie – dialog dotyczący najważniejszych problemów i wyzwań Sieci) były właśnie doświadczenia i sposób działania Internet Governance Forum. Powołując RdC przejęto jak w IGF zasadę, że będzie umożliwiać ona dyskusje gronu osób reprezentujących różne grupy interesów na równych zasadach w sposób absolutnie transparentny., bez preferencji dla żadnej z tych grup. Chodziło o to by mogli dzielić się swą wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami z zakresu cyfryzacji.

I pomysł generalnie się sprawdził. A akurat mija rok od zakończenia prac pierwszej kadencji Rady ds. Cyfryzacji. Przez dwa lata, podczas posiedzeń RdC i zespołów roboczych dyskutowano na ważne tematy i wypracowywano stanowiska, które później znalazły przełożenie w przegotowywanych i uchwalanych aktach prawnych. Mieliśmy burzliwe dyskusje dot. ochrony danych osobowych, e-administracji, neutralności sieci, zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, poszanowania praw człowieka w sieci oraz rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków. Nie zawsze prace i dyskusje na posiedzeniach Rady czy grup roboczych, były sielanką. Istotne jednak, że powstało forum, na którym w sposób otwarty można było konfrontować różne stanowiska, spierać się, wymieniać doświadczeniami z intencją wypracowania wspólnie jak najlepszych rozwiązań służących budowaniu społeczeństwa informacyjnego. RdC potrafiła udowodnić, że pomysł powołania takiego think-tanku łączącego ludzi z różnych środowisk i grup interesów ma głęboki sens.


Teraz nadszedł czas na kolejny etap budowy nowego forum dialogu. Dlatego jeszcze jesienią 2016 roku – podczas inauguracyjnej konferencji na Uniwersytecie Warszawskim pod nazwą „Pierwsze polskie Forum Zarządzania Internetem”- podjęliśmy decyzję o uruchomieniu polskiego IGF, jako Forum dialogu interesariuszy sieci, które kontynuować będzie tradycje RdC pierwszej kadencji a także dorobku corocznych warsztatów, które organizowane są od 2014 r. pod hasłem „Sprawdź, kto rządzi Internetem”..

Do współpracy zapraszamy wszystkich ekspertów zainteresowanych tematyką. Dla przykładu obecny resort cyfryzacji podkreśla, że dużą wagę przywiązuje do cyfryzacji szkół i zapewnienia szybkiego dostępu do sieci w każdej placówce edukacyjnej, w czym ma pomoc min. trwający obecnie drugi konkurs na dofinansowanie budowy infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Gospodarka (POPC). To temat dobrze znany zarówno członkom RdC i jak i członkom zespołów technicznych. Ich wiedza i doświadczenia może wesprzeć MC w działaniach na rzecz poprawy dostępu do Internetu w szkołach. Inne tematy to wdrożenie RODO, nowelizacja dyrektyw harmonizujących niektóre aspekty praw autorskich w Unii Europejskiej, cyberbezpieczeństwo czy też podnoszenie kompetencji cyfrowych. Innym przykładem działań , w które może się włączy IGF jest upowszechniania usług e-administracji czy wprowadzanie e-dowodu.

Warto podkreślić, że IGF działa w oparciu o kilka pryncypiów. Pierwszą z zasad jest otwartość i transparentność – każdy zainteresowany, niezależnie od tego kogo reprezentuje, ile ma lat, czym się zajmuje i interesuje może włączyć się w prace IGF Polska i tym samym uczestniczyć w zarządzaniu Internetem biorąc udział w wypracowywaniu standardów, zasad i polityk. Drugą zasadą jest, że IGF jest „włączający”, tzn. dba o ty, aby wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w Forum i mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów. Po trzecie IGF działa oddolnie – każdy zaangażowany włączony jest w proces podejmowania decyzji poprzez publiczne konsultacje. Po czwarte jest organizacją non-profit – IGF Polska nie działa dla zysku a uczestnictwo w tej inicjatywie oraz w corocznej konferencji jest bezpłatne. Po piąte wreszcie, jest wielostronny, tj. angażuje przedstawicieli możliwie wielu różnych grup interesariuszy: administracji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, środowisk naukowych i organizacji technicznych oraz indywidualnych użytkowników Internetu. Wszyscy oni uczestniczą w IGF Polska na równych zasadach i żadna z grup nie jest uprzywilejowana.

Chciałbym Państwa bardzo zachęcić do aktywnego udziału w pracach Forum. Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://igf.nask.pl/, a 21 listopada w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się coroczna konferencja IGF Polska „Sprawdź, kto rządzi Internetem”, na której omawiane będą aktualne problemy funkcjonowania Internetu w Polsce. Już teraz gorąco zapraszamy. Jej przygotowaniem zajmuje się Komitet Sterujący IGF składający się z liderów reprezentujących pięć grup interesariuszy. Administrację reprezentuje Krzysztof Szubert, podsekretarz stanu z Ministerstwa Cyfryzacji biznes - Igor Ostrowski z kancelarii Dentons organizacje pozarządowe – Alek Tarkowski z Fundacji Centrum Cyfrowe organizacje techniczne – Roman Malinowski z NASK, a środowisko naukowe – prof. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego. Do tych osób można się zgłaszać z propozycjami tematów do dyskusji. Zapraszamy – dialog buduje.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...